ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ & ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ- ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας προώθησης των εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών, το Κυπριακό Κέντρο Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης ανακοινώνει την τροποποίηση των κριτηρίων ένταξης στο μητρώο διαιτητών. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η διεύρυνση του πεδίου των προσώπων τα οποία δύνανται να υποβάλουν αίτηση και παρέχοντας τη δυνατότητα σε πρόσωπα κατάλληλα καταρτισμένα τα οποία έχουν την απαραίτητη γνώση και πείρα σε θέματα διαιτησίας, ή χειρισμού υποθέσεων ενώπιον δικαστηρίου ή γενικά στην επίλυση διαφορών και είναι εγνωσμένου κύρους να αποτελέσουν μέλη του μητρώου.

Το σύστημα για την υποβολή των αιτήσεων ένταξης στα μητρώα διαιτητών/διαμεσολαβητών του Κυπριακού Κέντρου Διαιτησίας & Διαμεσολάβησης ευρίσκεται σε λειτουργία και μπορείτε να επισκεφθείτε  τον πιο κάτω σύνδεσμο:

portal.camc.org.cy